La Universitat de Barcelona té un conveni de col·laboració amb l’ACFEBC signat l’any 2016.
La UB va realitzar el Balanç del Bé Comú de la seva activitat i el va publicar en 2017.
Com a bones pràctiques de foment de l’EBC destaca l’experiència que porten a cap des de fa més de cinc anys un grup de primer curs d’ADE i el de doble grau ADE-Dret.
A inicis de curs se’ls proposa el següent repte: buscar una empresa del seu entorn pròxim a la que puguin aplicar els principis i valors que proposa l’EBC. Apliquen el test en versió resumida i efectuen la valoració i cosa que és més important, ofereixen a l’empresa un pla de millores viable.
L’alumnat exposa el treball fet en la sessió final supervisada per consultors de l’associació, on presenten els seus treballs, responen a les nostres preguntes i entre els equips trien els millors treballs.
L’experiència de sis anys ens permet a l’equip de consultoria valorar l’evolució en la motivació i el grau d’implicació.
Com que aquest programa s’aplica en el primer curs del grau, des de fa dos anys hem detectat un increment de l’interès per fer un treball de fi de grau TFG vinculat a l’EBC i a altres models més inclusius i sostenibles i hem creat línies de recerca que permetin aprofundir al final del grau en els coneixements i inquietuds generades per aquest projecte de primer curs.
Es compleix el fet que un entorn més hostil desperta un major interès per un model alternatiu com és l’EBC. Percebem major interès i obertura de mires en les i els estudiants, més enllà de la cerca del benefici econòmic comencen a entendre la importància de la visió àmplia i democràtica que proposa l’EBC.
Com a últimes millores, podem dir-vos que aquest projecte contribueix a ampliar la base de simpatitzants de l’Associació Catalana.