Tercera Jornada Innovalors: Sistemes de reporting d'impacte

La tercera jornada Innovalors va versar sobre com les PIMES han d’elaborar els sistemes de reporting i la nova normativa europea Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i es van discutir aspectes que anaven des de l’impacte mediambiental fins a la governança corporativa. A continuació, es presenta un resum estructurat dels punts més rellevants, segons la metodologia de Management Colors® que s’estructura en 8 nivells de desenvolupament organitzacional (cultura empresarial sostenible, transparència, comunicació, cooperació, vincles amb la cadena de valor, visió compartida, governança i identitat) i pretén ajudar a la gestió exitosa de projectes dintre de l’empresa.

En el context de la nova normativa europea CSRD se subratlla la imperativa adopció d’una cultura empresarial sostenible per mitigar els efectes adversos a l’entorn social i mediambiental. La pèrdua de biodiversitat, un indicador crític de l’impacte negatiu del model econòmic actual, demana una reestructuració profunda cap a pràctiques sostenibles. Les empreses, ara més que mai, han d’orientar les estratègies per assolir la neutralitat climàtica abans del 2050, objectiu que s’alinea amb la visió d’una nova normalitat promoguda per la CSRD, que busca un equilibri entre desenvolupament econòmic i conservació mediambiental, projectant paisatges de futur i esperança. Aquesta reorientació de les empreses cap a pràctiques sostenibles ambientals es pot relacionar amb el color verd de l’arc de sant martí que simbolitza la natura, les alteracions climàtiques i els paisatges de futur plens d’esperança.

La normativa CSRD està destinada a transformar el panorama industrial mitjançant una major rigorositat i transparència a les pràctiques empresarials. A la jornada Innovalors, i tal com estableix la normativa, es va comentar que a partir del 2023 les PIMES hauran d’implementar indicadors específics i, per al 2027, serà obligatòria la presentació de reports de sostenibilitat. Aquesta regulació no només obliga, sinó que també ofereix oportunitats significatives. Les PIMES estan cridades a contribuir a una economia més sostenible, enfocant-se a la descarbonització i l’eficiència energètica. Adoptar aquestes pràctiques no només millorarà l’eficiència operativa, sinó que també aportarà beneficis comercials i de reputació, consolidant una imatge corporativa més sostenible i responsable. Aquesta transformació que impulsa la regulació de la CSRD es pot relacionar amb el color groc que simbolitza el sol, la força de la indústria i la seva sostenibilitat ecosocial.

El reporting de sostenibilitat es converteix en una eina clau per a la transparència i la traçabilitat en la gestió empresarial. La CSRD destaca la importància d’aquestes pràctiques per gestionar riscos i millorar processos de forma contínua, impulsant les empreses a integrar el reporting de sostenibilitat a tota la seva cadena de valor. Compartir aquesta informació de manera clara i concisa amb tots els stakeholders simbolitza el color blau cel, que representa la comunicació. Això no sols enforteix la confiança i la cooperació, sinó que també fomenta un enfocament més holístic i responsable en la presa de decisions corporatives.

És crucial que les empreses proveïdores facilitin dades i evidències necessàries per a un reporting complet i precís, d’acord amb la normativa CSRD. La integració i cooperació entre proveïdors i empreses no només milloren la precisió del reporting de sostenibilitat, sinó que també són fonamentals per impulsar la sostenibilitat global. Fomentar aquestes relacions col·laboratives permet a les empreses abordar conjuntament els desafiaments mediambientals i socials, enfortint així un enfocament sostenible i resilient al llarg de tota la cadena de valor. Elements que es relacionen amb el color taronja, que representa els vincles ètics i saludables entre les diferents baules de la cadena de valor.

La jornada de l’AFCEBC ha fomentat la inspiració i la difusió de visions i exemples d’èxit que impulsen noves idees en sostenibilitat. Casos d’èxit com els de Fruits de Ponent, La Selva, Sorigué, 3cat i Grup La Plana destaquen com el reporting sostenible es pot integrar de manera efectiva a la cultura i els valors corporatius. Aquestes empreses han demostrat que una estratègia de sostenibilitat ben implementada no només millora l’exercici ambiental i social, sinó que també enforteix la identitat corporativa i ofereix un model a seguir per a altres organitzacions. Aquests exemples busquen motivar més empreses a adoptar pràctiques sostenibles per innovar des dels seus enfocaments cap a la sostenibilitat representant el color blau fosc o indi de l’arc de Sant Martí, que simbolitza la visió compartida per inspirar, prendre decisions i crear noves idees.

L’enfortiment corporatiu a l’àmbit de la sostenibilitat ve simbolitzat pel color vermell, que representa els recursos per forjar les bases, es fonamenta en una governança compartida i un lideratge sòlid per part del CEO, elements crucials per creure i actuar en sostenibilitat. La implementació efectiva de la normativa CSRD requereix, a més d’un lideratge i estratègia clara de l’alta Direcció, de l’estreta col·laboració entre els responsables de sostenibilitat i els financers, assegurant que les polítiques sostenibles s’integrin plenament en l’estratègia empresarial. A més, la necessitat d’auditories rigoroses es destaca com una mesura essencial per evitar el greenwashing i garantir la veracitat del reporting, proporcionant transparència i confiança tant als stakeholders interns com a externs.

La consciència i la genuïna aposta, simbolitzades pel color violeta, que representa ser qui volem ser i posar consciència, han d’integrar-se profundament a la identitat corporativa de qualsevol empresa. Convèncer i implicar tots els nivells de l’organització, des del top management fins a la base, és essencial per aconseguir un canvi efectiu i durador. Implementar sistemes participatius que fomentin la consciència i la responsabilitat entre els empleats no només enforteix la cohesió interna, sinó que també assegura que les pràctiques sostenibles es converteixin en una part inherent del dia a dia corporatiu, promovent un entorn laboral més conscient i compromès amb el futur del planeta.

La jornada va servir per avançar cap a un llenguatge comú i la consciència de formar part d’un ecosistema global que és la mare Terra, aquesta visió holística del propòsit que ens uneix ve representada per un vuitè color, el blanc, que representa la voluntat de cooperar, treballar en equip i amb intel·ligència col·lectiva. És evident que la integració de pràctiques sostenibles i transparents a totes les àrees corporatives -mitjançant eines com la doble materialitat, l’EBC-. és crucial per aconseguir un impacte positiu durador en el medi ambient, la societat i l’economia tal i com subratllen els consultors que van participar a una de les taules rodones de la jornada, BCorp, KaNanda, Anthesis Lavola i EIG. En resum, la CSRD no sols planteja un desafiament, sinó una suggerent oportunitat per a què les PIMES liderin amb l’exemple i contribueixin a un futur més sostenible i equitatiu.